Журмын төсөлд санал авах тухай

Журмын төсөлд санал авах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь хэсэгт заасны дагуу “Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам”-ын төслийг боловсрууллаа. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцаад саналаа enkjhargal_t@mof.gov.mnхаягаар ирүүлнэ үү.

УРЬДЧИЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1        Энэ журмаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль /цаашид “хууль” гэх/-ийн дагуу гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар сонгон шалгаруулахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.

Хоёр. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан

худалдан авах ажиллагаа

2.1.  Засгийн газраас Төсвийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн дагуу Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн улсын төсвийн төсөлд заасан төсөл, арга хэмжээ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.8 дахь заалтад хамаарах бөгөөд улсын төсөв батлагдахаас өмнөх шатанд цаг алдалгүй эхлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь саналаа Сангийн яаманд хүргүүлнэ.

2.2.  Сангийн яаманд урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахаар санал хүргүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь ирэх оны төсвийн төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгагдсан, Төсвийн тухай хуулийн 28, 29 дүгээр зүйлд заасан техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсөв бүрэн батлагдсан, хууль тогтоомжоор шаардсан бүх зөвшөөрөл олгогдсон буюу бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байх шаардлагыг тус тус хангасан байна.

2.3.  Сангийн яам төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн саналыг үндэслэн ирэх оны төсвийн хүрээнд урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалтын төслийг боловсруулан Засгийн газарт хүргүүлнэ.

2.4.  Төсвийн ерөнхийлөн захирагч урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлагдсанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хамт хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх хэсэгт заасан Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны  асуудал эрхэлсэн  төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

Гурав. Гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа

3.1.    Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсгийн дагуу Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороогоор хэлэлцүүлсэн бөгөөд Засгийн газрын баталсан заавал соёрхон батлах хоёр болон олон талт олон улсын гэрээг Улсын Их Хурал соёрхон батлахаас өмнө түүний дагуу олгогдох гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ худалдан авахад зөвхөн дараах зорилгоор урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулж болно:

3.1.1. Тухайн зээл, тусламжийг хэрэгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагын төслийн худалдан авах ажиллагааны баримт бичиг, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг болон холбогдох тооцоо, судалгааг гаргах;

3.1.2.  Тухайн төсөл, арга хэмжээний хүрээнд байгаль орчин, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ, тооцоо, судалгааг гаргах;

3.1.3.  Тухайн төсөл, арга хэмжээний хүрээнд гүйцэтгэх холбогдох ажлын инженерийн тооцоо, зураг, төсөл, түүнтэй холбоотой судалгаа, тооцоог боловсруулах, бэлтгэх, зохион байгуулах.

3.2.    Энэ журмын 3.1-д заасан олон улсын гэрээг соёрхон батлуулахаар Улсын Хуралд өргөн мэдүүлсэн байхаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

3.2.1.  Засгийн газрын зөвшөөрөл эсхүл эрх олгосноор холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас гэрээ, хэлэлцээрийн нөхцөлийг гадаад улс, олон улсын байгууллагатай харилцан тохиролцсон;

3.2.2.  Гадаад улс, олон улсын байгууллагатай байгуулах гэрээ, хэлэлцээрийг Засгийн газрын зөвшөөрөл авсан эсхүл эрх олгогдсон байгууллага, албан тушаалтан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн;

3.2.3.   Холбогдох яамд, УИХ-ын холбогдох байнгын хороогоор хэлэлцэгдэж, дэмжигдсэн;

3.2.4.  Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас зээл, тусламжийг олгох, гэрээ байгуулах талаарх шийдвэр гарсан.

3.3.  Энэ журмын 3.2-т заасан шаардлагыг хангасан олон улсын гэрээг Улсын Их Хурал соёрхон батлахаас өмнө тухайн зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжихээр төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах нь үр ашигтай бөгөөд бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан гэж үзвэл холбогдох төсөл хариуцсан нэгж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч энэ тухай саналаа Сангийн яаманд хүргүүлнэ.

3.4. Сангийн яам саналыг хүлээн аваад урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа явуулах хэрэгцээ шаардлага, эрсдэл, зардлыг үнэлсний үндсэн дээр урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгоно.

Дөрөв.Урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах байгууллага, журам

4.1.    Энэ журмын 4.2-т зааснаас бусад тохиолдолд төсөл, арга хэмжээний худалдан авалтыг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан журмыг баримтална.

4.2.  Энэ журмын 3.1-д заасан олон улсын гэрээний төсөлд тухайн зээл, тусламжийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд зааснаас өөр журам баримтлах тухай гэрээний төсөлд тусгайлан заасан бол урьдчилсан худалдан авах ажиллагааг явуулахдаа уг төсөлд заасан худалдан авах ажиллагааны журмыг баримталж болно.

4.3. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах тендер шалгаруулалтын тендерийн баримт бичгийг боловсруулахдаа урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд хэрэглэхээр холбогдох тендерийн жишиг баримт бичиг болон дүрэм, журамд заасан тусгай нөхцөл, маягт болон сануулгыг заавал тусгасан байна.

4.4.  Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага нь улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулна.

4.5.  Энэ журмын 3.1-д заасан олон улсын гэрээний дагуу олгогдох зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахад Сангийн яамнаас олгосон зөвшөөрөл нэр заан тодорхойлсон этгээд эсхүл худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.

4.6.  Улсын төсөв батлагдсан, гадаад улс, олон улсын байгууллагатай байгуулах зээл, тусламжийн гэрээ соёрхон батлагдсан бол зөвхөн энэ журмын 2.3, 3.4-т заасан жагсаалтад багтсан болон зөвшөөрөл олгосон төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар сонгон шалгаруулсан гүйцэтгэгчид холбогдох гэрээ, хэлцлийг үндэслэн санхүүжилт олгоно.

Тав. Гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд гарсан зардлыг нөхөн төлөх

5.1.   Улсын Их Хурлаас урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулсан төсөл, арга хэмжээнд холбогдох олон улсын гэрээг соёрхон баталсан бол урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахад гарсан дараах шаардлагыг хангасан зардлыг зээл, тусламжийн хөрөнгөөс нөхөн төлнө:

5.1.1.  бодитой, хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц бөгөөд зайлшгүй бий болсон байх;

5.1.2.  тухайн төсөл, арга хэмжээний хүрээнд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нийт санхүүжилтийн 5 хувиас хэтрэхгүй байх;

5.1.3.  зээл, тусламжийн гэрээ зурагдахаас өмнөх 12 сарын дотор гарсан байх;

5.1.4.  урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт, тендер нь нээлттэй, ил тод, явагдсан байх;

5.1.5.  урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах шийдвэр, түүний нөхцөл нь гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн гэрээгээр тохирсон нөхцөлтэй нийцсэн байх;

5.2.    Энэ журамд заасан урьдчилсан худалдан авах ажиллагааг хууль, энэ журам болон гадаад улс, олон улсын байгууллагатай байгуулсан олон улсын гэрээнд заасны дагуу зохион байгуулаагүй тохиолдолд урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд гарсан зардлыг нөхөн төлөхгүй.

0
таалагдаж байна

0
таалагдахгүй байна

Холбоотой мэдээлэл Бүгдийг үзэх

Сэтгэгдэл (-)

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү!
0/1000
 • Зочин ×
  Хариулах ({[{ cmmnt.children.length }]})
  0/1000
  • Зочин {[{ childComment.ip_address }]} ×
   {[{ childComment.text }]}
   {[{ childComment.dislike_count }]}
  • Бусад сэтгэгдэл ()
 • Бусад сэтгэгдэл ()

Дуртай төрөл

Алтан хайрцаг нээх зан үйл зөвхөн Монголд л байдаг

2019-12-06

Жаргалтай хүмүүс бусдад атаархаж, нэгнээ шүүдэггүй

2019-12-05

Эцгээ харж хүү өсөж, эхээ харж охин нь хүмүүждэг…

2019-12-04

Арчаагүй хүмүүс л ХДХВ, ДОХ-ын халдвар авч байна!

2019-12-02

ОХУ-ын зүгээс Монгол Улсыг ШХАБ-д “жинхлэхэд” дэмжинэ

2019-12-07

Ж.Энхбаяр: Сонгуулийн хуулиа Үндсэн хуультайгаа нийцүүлэн батлах хэрэгтэй

2019-12-06

Л.Оюун-Эрдэнэ: ТЕГ-ын дарга Д.Гэрэлийн асуудлыг Ерөнхий сайдыг ирэхээр ярьж магадгүй

2019-12-06

Сонгууль 2020: Өдөр тутмын сониноор дамжуулан амлалт өгөхийн учир

2019-12-06

Үсний будаг хорт хавдрын эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг байж болзошгүй

2019-12-07

Өдөрт 6 цаг унтах нь эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2019-12-06

Томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлье

2019-12-05

Дүүргүүдийн “Хүүхдийн кабинет” дараах уртасгасан цагаар ажиллаж байна

2019-12-05

“Аялал жуулчлалын судалгаа-2019” эрдэм шинжилгээний хурал боллоо

2019-12-06

Гадаргын ус хуримтлуулах хиймэл нуур байгууллаа

2019-12-06

БНСУ-ын 5.8 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар судалгаа, шинжилгээний төв байгууллаа

2019-11-30

ОБЕГ: Зам товчлон авто тээвэр хийхгүй байхыг анхааруулав

2019-11-25

Пакистаны 700 гаруй охин Хятадад зарагджээ

2019-12-07

Хонконгийн тэмцэгчдийг "ангуучилдаг" сэдэвтэй видео тоглоом Хятадад эрэлттэй байна

2019-12-06

35 жилийн дараа анх удаа Их Британийн "Cosmopolitan" сэтгүүл нүүрийг эрэгтэй модел чимжээ

2019-12-06

Эдвард Сноуден: Хэрэв би Америк руу буцаж очсон бол шоронд үхнэ

2019-12-06
10:47

“Төсөөллийн найз”-тай аймшигтай хүүхдүүд

2019-12-06
6:46

"Таатай бүс"-ээсээ гарч, амжилт өөд тэмүүлэх 10 зарчим

2019-12-06
9:59

Еврейчүүдийн дэлхийн бизнесийн салбарт тэргүүлдэг нууцаас..

2019-12-05
3:17

Дэлхийг хамгийн ихээр бохирдуулдаг 5 улс

2019-12-05

"Эх" /өгүүллэг/

2019-10-27

"Сохор" /өгүүллэг/

2019-09-29

Улбар шар

2019-09-22

"Салхи хагалагч" /өгүүллэг/

2019-09-15

МУИС-ийн удирдлагууд дүн засах боломжгүй

2019-12-05

Энэтхэгийн Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа

2019-12-05

Олон улсын циркийн сургуульд Монгол оюутнуудыг сургана

2019-12-05

"Глобал удирдагч” дээд сургууль тусгай зөвшөөрөлгүйгээр эм зүйн мэргэжлээр элсэлт авч, онлайн сургалт зохион байгуулжээ

2019-12-04

2019 онд худалдаанд гарсан шилдэг 5 чихэвч

2019-12-01

"Tesla" компани бартаат замын цахилгаан машинаа танилцууллаа

2019-11-22

"Apple" компани ухаалаг утсыг орлох бүтээгдэхүүнийг удахгүй танилцуулна

2019-11-21

“Volkswagen” автомат жолоодлоготой тээврийн хэрэгслийг хөгжүүлэх охин компани байгуулна

2019-10-29

Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулахыг судална

2019-12-07

Хөгжлийн банк гадаад валютын нөөцийг экспортын өсөлтөөр дэмжинэ

2019-12-02

Гадаад валютын нөөцийг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар байр сууриа илэрхийлэв

2019-11-29

1072-ын ногдол ашиг яав, IPO юу болов?!

2019-11-28

Алдартнуудын жинхэнэ нэрийг мэдэж авцгаая

2019-12-07

Хөгжимчин Б.Чинбат, түүний эхнэр А.Сарнай нарын мэс засал амжилттай болжээ

2019-12-01

Арнольд Шварценеггерийн нууц хүү аавтайгаа усны дусал мэт адилхан болжээ

2019-12-01

Гал халуун Франц жүжигчин бүсгүйчүүдтэй танилц!

2019-11-27

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангаснаар ДНБ-ийг 35 хувиар өсгөнө

2019-12-07

Монгол Улсад Беларусын тусламжаар сүүний үйлдвэр барина

2019-12-07

Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас сэрэмжлүүлж байна

2019-12-07

“Өвлийн идэш” махны өргөтгөсөн худалдаа үргэлжилж байна

2019-12-07

Тэжээвэр амьтдыг тооллогод хамруулна

2019-12-07

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: Гачууртын аманд баавгай орж иржээ

2019-12-07

Гутлын ертөнцийн шинэ тренд

2019-12-07

Орон орны азжаргалын жор

2019-12-07

Өдөрт нэг өндөг идэх нь зүрхний өвчнөөс сэргийлдэг

2018-05-31

Дэлхийн улс орнуудын оньсого ямар байдаг вэ?

2018-05-30

Дэлгэцийн цэнхэр туяа нойргүйдэл, хорт хавдар үүсгэдэг

2018-05-30

5 сарын 27 цаг агаар: Улаанбаатарт өдөртөө 15 хэм дулаан

2018-05-27

Биеийн галбиртаа тохируулан цүнх сонгох зөвлөмж

2019-12-07

Гэрийн нөхцөлд илүүдэл үсээ авахдаа үүнийг анхаар!

2019-12-07

Байгалийн хийн хоолойг Монголоор дамжуулах төслийн маршрут нь Төмөр замын дагуу байхаар тохиролцжээ

2019-12-07

Нууц ноёнтон витамин "C"

2019-12-06

“Газпром” компани Алтайн маршрутаас түр татгалзсан нь

2019-12-06

Хийн хоолой Монголын талд шийдэгдэх үү?

2019-12-03

"Рио Тинто" Оюу толгой төсөл дээр Монголчуудад “Гэзэг ороох” арга хэрэглэсэн...

2019-12-03

Бүсээ чангалах зургаан жил эхэллээ

2019-12-03

CAAK PODCAST #17 О.Гэрэлчимэг - "Хугацаа нь дууссан эм - Чимээгүй тахал"

2019-12-07

CAAK PODCAST #17 О.Гэрэлчимэг - "Хугацаа нь дууссан эм - Чимээгүй тахал"

2019-12-06

Podcast news - Цаг үе (2019.12.06)

2019-12-06

Podcast news - Танин мэдэхүй (2019.12.05)

2019-12-05

Хөгжилгүй гэсэн гайхшралд өгөх нэг тайлбар

2019-12-07

Эрдэнэт үйлдвэр Эрээний Хятадуудын наймааны лангуу болжээ

2019-12-06

Дээдсүүдийг хуурч баясгадаг муу аргыг манай дарга нар сайн эзэмшсэн байлаа

2019-12-06

Анита Моржани: Клиник үхлээс хойш би амьдралын жинхэнэ үнэ цэнийг ухаарсан

2019-12-05

Сэтгэцийн өөрчлөлттэй хүнийг сонгуульд оролцуулахгүй

2019-12-07

Хар тамхины хэрэгт бүх насаар нь хорих ял онооно

2019-12-06

Б.Хурцын хүсэлтээр УИХ-ын гишүүн Ж.Батзанданг эрэн сурвалжлах шийдвэр гаргажээ

2019-12-04

Д.Баярсайхан нарт холбогдох хэргийн шүүх хурал 9-нийг хүртэл хойшлов

2019-12-04

Дубай хотод аялах дараагийн гурван азтанг өнөөдөр тодруулна

2019-12-06

“Creative Student” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн шилдгүүд шалгарлаа

2019-12-06

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд зориулсан “Өсөлтийн менежмент ба Эмэгтэйчүүдийн манлайлал” уулзалт амжилттай боллоо

2019-12-06

Англи хэлтэй болон англи хэлгүй хүмүүсийн ялгааг мэдэх үү?

2019-12-05

Хүүхдийг аавтай нь үлдээвэл юу болдог вэ?

2019-12-07

“Silkroad Fashion Week 2019” Макао хотноо амжилттай болж өнгөрчээ

2019-12-06

Элдэв зураг (70 фото) №637

2019-12-06

Ким Жон Уны байгуулсан шинэ хоттой танилц!

2019-12-06

Ардчилалын 30 жилийн ойн түрүү бөхийг 8 саяар шагнана

2019-12-07

Цахилгаан тоноглол угсралтын олон улсын тэмцээнд Монгол инженерүүд амжилттай оролцлоо

2019-12-06

Монголын тамирчид олимпод бэлэн биш

2019-12-03

Ой тогтоолтын тамирчид багийн нийлбэр оноогоор тэргүүлж, “Дэлхийн аварга” боллоо

2019-12-02

Эцэг эхчүүдийн хэлдэг хүүхдийг өөртөө итгэлгүй болгодог 10 үгс

2019-12-01

Хүүхдэдээ хэзээ ч хэлж болохгүй 9 үг

2019-10-22

Эцэггүй өсөх нь хүүхдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2019-09-13

Цэцэрлэг болон сургуулийн насны хүүхдүүдтэй ээжүүдэд хандан хэлэхэд...

2019-09-12

Найруулагчаас нь өөр хэн ч ойлгоогүй 8 кино

2019-12-03

Олон улсын мөсөн баримлын уралдаанд монгол залуус түрүүлжээ

2019-12-03

Таны заавал сонсож үзэх хэрэгтэй орчин үеийн 10 хөгжмийн зохиолч

2019-12-03

П.Намуун: “Чи кинон дээр ямар арга хэрэглэж уйлсан бэ” гэж ангийнхан байнга асуудаг

2019-12-01

Санал асуулга Бүгдийг үзэх

Владимир Путин (ОХУ)
65.92%
Ши Жиньпин (БНХАУ)
16.62%
Дональд Трамп (АНУ)
4.53%
Шинзо Абэ (Япон)
3.55%
Ким Жон Ун (БНАСАУ)
2.94%
Ангела Меркель (ХБНГУ)
2.57%
Режеп Тайип Эрдоган (Турк)
1.31%
Беньямин Нетаньяху (Израиль)
0.84%
Нарендра Моди (Энэтхэг)
0.7%
Хаан Салман (Саудын Араб)
0.47%
Тереза Мэй (Их Британи)
0.28%
Эммануэль Макрон (Франц)
0.28%

Хамгийн чанартай боловсрол олгодог их дээд сургууль аль нь вэ?

1,532

Одоогийн улстөрчдөөс хэн нь биднийг зөв зам руу удирдах вэ?

6,497

Утааг багасгахын тулд хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ?

1,430

Амьдрахад хамгийн таатай хотхон аль нь вэ?

2,348