Журмын төсөлд санал авах тухай

Журмын төсөлд санал авах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.5 дахь хэсэгт заасны дагуу “Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам”-ын төслийг боловсрууллаа. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцаад саналаа enkjhargal_t@mof.gov.mnхаягаар ирүүлнэ үү.

УРЬДЧИЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1        Энэ журмаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль /цаашид “хууль” гэх/-ийн дагуу гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар сонгон шалгаруулахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.

Хоёр. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан

худалдан авах ажиллагаа

2.1.  Засгийн газраас Төсвийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн дагуу Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн улсын төсвийн төсөлд заасан төсөл, арга хэмжээ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.8 дахь заалтад хамаарах бөгөөд улсын төсөв батлагдахаас өмнөх шатанд цаг алдалгүй эхлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь саналаа Сангийн яаманд хүргүүлнэ.

2.2.  Сангийн яаманд урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахаар санал хүргүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь ирэх оны төсвийн төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдэлд тусгагдсан, Төсвийн тухай хуулийн 28, 29 дүгээр зүйлд заасан техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсөв бүрэн батлагдсан, хууль тогтоомжоор шаардсан бүх зөвшөөрөл олгогдсон буюу бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан байх шаардлагыг тус тус хангасан байна.

2.3.  Сангийн яам төсвийн ерөнхийлөн захирагч нараас ирүүлсэн саналыг үндэслэн ирэх оны төсвийн хүрээнд урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалтын төслийг боловсруулан Засгийн газарт хүргүүлнэ.

2.4.  Төсвийн ерөнхийлөн захирагч урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлагдсанаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хамт хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх хэсэгт заасан Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны  асуудал эрхэлсэн  төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.

Гурав. Гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа

3.1.    Олон улсын гэрээний тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсгийн дагуу Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороогоор хэлэлцүүлсэн бөгөөд Засгийн газрын баталсан заавал соёрхон батлах хоёр болон олон талт олон улсын гэрээг Улсын Их Хурал соёрхон батлахаас өмнө түүний дагуу олгогдох гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ худалдан авахад зөвхөн дараах зорилгоор урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулж болно:

3.1.1. Тухайн зээл, тусламжийг хэрэгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх байгууллагын төслийн худалдан авах ажиллагааны баримт бичиг, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн баримт бичиг болон холбогдох тооцоо, судалгааг гаргах;

3.1.2.  Тухайн төсөл, арга хэмжээний хүрээнд байгаль орчин, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ, тооцоо, судалгааг гаргах;

3.1.3.  Тухайн төсөл, арга хэмжээний хүрээнд гүйцэтгэх холбогдох ажлын инженерийн тооцоо, зураг, төсөл, түүнтэй холбоотой судалгаа, тооцоог боловсруулах, бэлтгэх, зохион байгуулах.

3.2.    Энэ журмын 3.1-д заасан олон улсын гэрээг соёрхон батлуулахаар Улсын Хуралд өргөн мэдүүлсэн байхаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна:

3.2.1.  Засгийн газрын зөвшөөрөл эсхүл эрх олгосноор холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаас гэрээ, хэлэлцээрийн нөхцөлийг гадаад улс, олон улсын байгууллагатай харилцан тохиролцсон;

3.2.2.  Гадаад улс, олон улсын байгууллагатай байгуулах гэрээ, хэлэлцээрийг Засгийн газрын зөвшөөрөл авсан эсхүл эрх олгогдсон байгууллага, албан тушаалтан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн;

3.2.3.   Холбогдох яамд, УИХ-ын холбогдох байнгын хороогоор хэлэлцэгдэж, дэмжигдсэн;

3.2.4.  Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас зээл, тусламжийг олгох, гэрээ байгуулах талаарх шийдвэр гарсан.

3.3.  Энэ журмын 3.2-т заасан шаардлагыг хангасан олон улсын гэрээг Улсын Их Хурал соёрхон батлахаас өмнө тухайн зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжихээр төлөвлөсөн төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах нь үр ашигтай бөгөөд бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан гэж үзвэл холбогдох төсөл хариуцсан нэгж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч энэ тухай саналаа Сангийн яаманд хүргүүлнэ.

3.4. Сангийн яам саналыг хүлээн аваад урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа явуулах хэрэгцээ шаардлага, эрсдэл, зардлыг үнэлсний үндсэн дээр урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгоно.

Дөрөв.Урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах байгууллага, журам

4.1.    Энэ журмын 4.2-т зааснаас бусад тохиолдолд төсөл, арга хэмжээний худалдан авалтыг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд заасан журмыг баримтална.

4.2.  Энэ журмын 3.1-д заасан олон улсын гэрээний төсөлд тухайн зээл, тусламжийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд зааснаас өөр журам баримтлах тухай гэрээний төсөлд тусгайлан заасан бол урьдчилсан худалдан авах ажиллагааг явуулахдаа уг төсөлд заасан худалдан авах ажиллагааны журмыг баримталж болно.

4.3. Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулах тендер шалгаруулалтын тендерийн баримт бичгийг боловсруулахдаа урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд хэрэглэхээр холбогдох тендерийн жишиг баримт бичиг болон дүрэм, журамд заасан тусгай нөхцөл, маягт болон сануулгыг заавал тусгасан байна.

4.4.  Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага нь улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулна.

4.5.  Энэ журмын 3.1-д заасан олон улсын гэрээний дагуу олгогдох зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээг урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулахад Сангийн яамнаас олгосон зөвшөөрөл нэр заан тодорхойлсон этгээд эсхүл худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.

4.6.  Улсын төсөв батлагдсан, гадаад улс, олон улсын байгууллагатай байгуулах зээл, тусламжийн гэрээ соёрхон батлагдсан бол зөвхөн энэ журмын 2.3, 3.4-т заасан жагсаалтад багтсан болон зөвшөөрөл олгосон төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар сонгон шалгаруулсан гүйцэтгэгчид холбогдох гэрээ, хэлцлийг үндэслэн санхүүжилт олгоно.

Тав. Гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд гарсан зардлыг нөхөн төлөх

5.1.   Улсын Их Хурлаас урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журмаар зохион байгуулсан төсөл, арга хэмжээнд холбогдох олон улсын гэрээг соёрхон баталсан бол урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахад гарсан дараах шаардлагыг хангасан зардлыг зээл, тусламжийн хөрөнгөөс нөхөн төлнө:

5.1.1.  бодитой, хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц бөгөөд зайлшгүй бий болсон байх;

5.1.2.  тухайн төсөл, арга хэмжээний хүрээнд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нийт санхүүжилтийн 5 хувиас хэтрэхгүй байх;

5.1.3.  зээл, тусламжийн гэрээ зурагдахаас өмнөх 12 сарын дотор гарсан байх;

5.1.4.  урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалт, тендер нь нээлттэй, ил тод, явагдсан байх;

5.1.5.  урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах шийдвэр, түүний нөхцөл нь гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн гэрээгээр тохирсон нөхцөлтэй нийцсэн байх;

5.2.    Энэ журамд заасан урьдчилсан худалдан авах ажиллагааг хууль, энэ журам болон гадаад улс, олон улсын байгууллагатай байгуулсан олон улсын гэрээнд заасны дагуу зохион байгуулаагүй тохиолдолд урьдчилсан худалдан авах ажиллагаанд гарсан зардлыг нөхөн төлөхгүй.

0
таалагдаж байна

0
таалагдахгүй байна

Холбоотой мэдээлэл Бүгдийг үзэх

Сэтгэгдэл (-)

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд манай сайт хариуцлага хүлээхгүй болно. Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү!
0/1000
 • Зочин ×
  Хариулах ({[{ cmmnt.children.length }]})
  0/1000
  • Зочин {[{ childComment.ip_address }]} ×
   {[{ childComment.text }]}
   {[{ childComment.dislike_count }]}
  • Бусад сэтгэгдэл ()
 • Бусад сэтгэгдэл ()

Дуртай төрөл

Хүүхдэдээ хэзээ ч хэлж болохгүй 9 үг

2019-10-22

Эцэггүй өсөх нь хүүхдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлдөг вэ?

2019-09-13

Цэцэрлэг болон сургуулийн насны хүүхдүүдтэй ээжүүдэд хандан хэлэхэд...

2019-09-12

Хүүхдээ өмөөрснөөр та хүмүүжилд нь муугаар нөлөөлнө

2019-09-11

Томуу, томуу төст өвчлөлөөс үүдэн өрхийн эмнэлгүүдийн ачаалал нэмэгджээ

2019-11-14

Эрүүл аюулгүй орчны стандартыг 2020 оноос мөрдөж эхэлнэ

2019-11-14

Халдварт бус өвчин гэж өөрөө өөртөө өвчин бэлэглэхийг хэлнэ

2019-11-14

Чихрийн шижинтэй тэмцэх дэлхийн өдөр

2019-11-14

Хүүхдээ орхисон эцэг, эхэд ямар хариуцлага тооцох нь тодорхой бус байна

2019-11-14

Т.Баярхүү: Салхитын мөнгөний ордны асуудалд нэр холбогдсон зургаан шүүгчийн хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн

2019-11-14

Сонгогчдын нэг хувиас доошгүй нь нэгдэж нам байгуулах заалтыг 2024 оноос хэрэгжүүлнэ

2019-11-13

Д.Одбаярын хилийн хоригийг цуцалж, 7 сая воны торгууль ногдуулжээ

2019-11-13

Украин Улсаас Монгол Улсад суух Өргөмжит консул Т.Мөнхбат үүрэгт ажилдаа орлоо

2019-11-14

"Жараахай" л намнаад байх уу, Ерөнхийлөгчөө?!

2019-11-14

Эв нэгдлийн дархлаагаа бэхжүүлье, үндэс нэгтэй Монгол минь ээ!

2019-11-14

УИХ: 20 мянган иргэн эвлэлдэн нэгдэж, нам байгуулж болно

2019-11-14

"Эх" /өгүүллэг/

2019-10-27

"Сохор" /өгүүллэг/

2019-09-29

Улбар шар

2019-09-22

"Салхи хагалагч" /өгүүллэг/

2019-09-15

Өдөрт нэг өндөг идэх нь зүрхний өвчнөөс сэргийлдэг

2018-05-31

Дэлхийн улс орнуудын оньсого ямар байдаг вэ?

2018-05-30

Дэлгэцийн цэнхэр туяа нойргүйдэл, хорт хавдар үүсгэдэг

2018-05-30

5 сарын 27 цаг агаар: Улаанбаатарт өдөртөө 15 хэм дулаан

2018-05-27

Монголд алмазын орд байдаг уу?

2019-11-12

Оюу толгойн гэрээтэй холбоотой С.Баяр, Ч.Сайханбилэг, С.Баярцогт нарын хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн

2019-11-11

Ерөнхий Сайд газрын тос олборлолтын байдалтай танилцав

2019-11-08

Иргэний мэдээлэлд "өвдөг шороодсон" Ашигт малтмалын тухай хуулийг өөрчлөхөөр болжээ

2019-11-04

Хүүхдүүддээ өв хөрөнгө үлдээхээс "татгалзсан" чинээлэг эрхмүүд

2019-11-13

NBA-ын супер оддын тансаг харшуудаар зочилцгооё

2019-11-13

Алдартнуудын нэрд гарахаас өмнөх үеийн ховор зургууд

2019-11-12

Энэ оны дэлхийн хамгийн "залуу" 10 тэрбумтантай танилц

2019-11-11

Ази тивийн залуу боксчид аваргаа шалгаруулж байна

2019-11-13

О.Мөнхжаргал: Бид харилцагчдынхаа гарт дэлхийн хөрөнгийн биржүүдийн арилжаанд оролцох удирдлагыг нь атгуулж байна

2019-11-13

0-6 хувийн хүүтэй зээлээр байртай болох боломжтой

2019-11-13

Г.Болорсүх: Зөв хандлагатай ажилтан байгууллагын хөгжилд бодит хувь нэмрийг оруулдаг

2019-11-13

Хятад улсад амьдрах хэрэггүй 5 шалтгаан

2019-11-13

Байгалийн хуулийг зөрчсөн гэмээр "этгээд" хүмүүс

2019-11-13

Бид яагаад бүх зүйлийг санаж чаддаггүй вэ?

2019-11-12

Чернобылийн ослын дараах Славутич хотын залуусын амьдрал

2019-11-12

Т.Баянжаргал: Дэлхийн сонгодог балет “Жизель” Монголын тайзнаа тавигдсаны 40 жилийн ой тохиож байна

2019-11-14

"Мюзикл" хэмээх төрөл зүйл ба "дуурийн хий үзэгдэл" (Le fantôme de l'Opéra)-ийн тухайд

2019-11-14

И.Урангоо: Хувцас ч уран зураг шиг байж болно

2019-11-14

Олон улсын фестивалиас шагнал хүртлээ

2019-11-13

Залуу насандаа ухаарвал зохих амьдралын 6 үнэн

2019-11-11

Өлсөхгүйгээр жингээ хасах “5 халбаганы дэглэм”

2019-11-11

Унтахын өмнө мөрдөх 8 дүрэм

2019-11-10

Ууц нуруугаар нь өвддөг хүмүүс сармис хэрэглээрэй

2019-11-10

Терроризм гэж...

2019-11-14

Сагсуурахаа больцгооё, хүмүүсээ!

2019-11-13

Мөнгө бариад ирсэн хүнд намуудын хаалга 24 цаг нээлттэй биз дээ?

2019-11-13

"Ухаарал"

2019-11-13

“Volkswagen” автомат жолоодлоготой тээврийн хэрэгслийг хөгжүүлэх охин компани байгуулна

2019-10-29

“Seven-Eleven” худалдагчгүйгээр худалдан авалт хийх үйлчилгээг туршиж байна

2019-10-29

“Huawei” зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авах хүсэлт гаргасан тоогоороо тэргүүлжээ

2019-10-28

“Toyota” компани нарны эрчим хүчээр ажилладаг автомашин туршжээ

2019-10-25

Podcast news - Цаг үе (2019.11.14)

2019-11-14

Podcast news - Танин мэдэхүй (2019.11.13)

2019-11-13

Podcast news - Цаг үе (2019.11.13)

2019-11-13

Podcast news - Цаг үе (2019.11.12)

2019-11-12

Т.Батбилэг: Бизнес эрхлэгчдэд татварын орлогын 90 хувийг буцаан олгодог болно

2019-11-13

Төсвийн алдагдлыг нөхөх гарц байна уу?

2019-11-13

Монгол Улс 2019 оны эхний арван сард 152 улстай худалдаа хийжээ

2019-11-12

1072 хувьцааны асуудлыг хэлэлцэх байсан ч хойшлууллаа

2019-11-12
2:16

Хичээл зүтгэл шагнагддаг

2019-11-14

МАХН-ынхан Монголчуудыг өрнөөс чөлөөлөхийн тулд Ерөнхийлөгч Х.Баттулгатай хамтран ажиллах санал дэвшүүллээ

2019-11-13
1:16:44

"Улаанбал" нэвтрүүлэгт МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн профессор О.Мөнхсайхан оролцов

2019-11-13
1:15:12

"Цензургүй яриа" нэвтрүүлэгт иргэн Б.Болороо оролцов

2019-11-13

Нийслэлд шатахуун түгээх станц байх ёстой хэмжээнээс гурав дахин их болжээ

2019-11-14

Таван зуун кг сайжруулсан түлш тээвэрлэж явсан зөрчил илрүүллээ

2019-11-14

“Монголын түүх-Монгол бахархал” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдаан зарлаж байна

2019-11-14

"Аравт-2020"-д Узбекстан, Иран улс нэмэгдэх төлөвтэй байна

2019-11-14

Шинэ мянганы залуус яагаад ганц бие байх нь их болсон бэ?

2019-11-07

Хайрлуулах бус хайрлах нь илүү чухал

2019-11-01

Хятадууд удахгүй сүрэг жоом шиг л орж ирнэ!

2019-10-30

2019 онд ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 хүүхэд хар тамхины хэрэгт холбогджээ

2019-10-29

Рашаан булаг ширгэхийн хэрээр амины ус ховордоно

2019-11-13

Ширгэж буй Монгол

2019-10-28

Сонирхолтой гарал үүсэл бүхий үгс

2019-10-24

Гол, усны ослоос урьдчилан сэргийлэхийг анхаарууллаа

2019-10-24

"Алдар"-ынхан 671 медаль хүртжээ

2019-11-14

Б.Баттулга: Манайхан Токиогийн олимпоос алтан медальтай ирнэ

2019-11-14

“Токио-1964 ба Токио-2020” сэдэвт бага хурал болно

2019-11-13

17 орны залуу боксчид Улаанбаатарт өрсөлдөж байна

2019-11-13

Б.Отгонсүх: Сургуулийн 40 автобусанд байршил тогтоогч суулгаж, эцэг эхчүүдийн гар утсанд нь мэдээлэл өгнө

2019-11-14

Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлгийн материалыг энэ сарын 15-ныг хүртэл авна

2019-11-14

Цэцэрлэгүүдийн ачаалал гурав дахин их байжээ

2019-11-13

Азийн шилдэг 10 Их Сургууль тодорлоо

2019-11-13

Жолоодлогын бүхээгт эмэгтэй зорчигчийг оруулсан онгоцны нисгэгч эрхээ хасуулжээ

2019-11-14

“Google”-ийн эрүүл мэндийн төслийг АНУ-ын засгийн газар шалгаж эхэлжээ

2019-11-13

Иран улс уран баяжуулалтаа эхэлжээ

2019-11-13

Ганц бие хүмүүсийн өдөр “Alibaba” компани шинэ дээд амжилт тогтоожээ

2019-11-12

Инстаграмчдын бодит байдал

2019-11-13

"1950-иад оны Хонконг" 13 настай хүүгийн дуранд

2019-11-12

100 жилийн өмнөх гоо үзэсгэлэн

2019-11-10

Элдэв зураг (70 фото) №633

2019-11-08

Санал асуулга Бүгдийг үзэх

Владимир Путин (ОХУ)
66.35%
Ши Жиньпин (БНХАУ)
16.27%
Дональд Трамп (АНУ)
4.56%
Шинзо Абэ (Япон)
3.51%
Ким Жон Ун (БНАСАУ)
3.0%
Ангела Меркель (ХБНГУ)
2.55%
Режеп Тайип Эрдоган (Турк)
1.3%
Беньямин Нетаньяху (Израиль)
0.75%
Нарендра Моди (Энэтхэг)
0.65%
Хаан Салман (Саудын Араб)
0.45%
Тереза Мэй (Их Британи)
0.3%
Эммануэль Макрон (Франц)
0.3%

Хамгийн чанартай боловсрол олгодог их дээд сургууль аль нь вэ?

1,517

Одоогийн улстөрчдөөс хэн нь биднийг зөв зам руу удирдах вэ?

6,415

Утааг багасгахын тулд хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ?

1,417

Амьдрахад хамгийн таатай хотхон аль нь вэ?

2,336